Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

5793 b5af 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
7588 35bd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
4460 a2b2 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viadlaczegonie dlaczegonie
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viadlaczegonie dlaczegonie
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: "Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea. Kobiety"
Reposted fromwaflova waflova viadlaczegonie dlaczegonie

July 10 2015

Wieczory pachną latem.
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianivea nivea
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viatake-care take-care
9360 13a6 390
2549 51fc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viazupelnie zupelnie
0431 3e5b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupelnie zupelnie
Reposted fromFlau Flau viarawwwr rawwwr

July 07 2015

6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman viafeliscatus feliscatus
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody

July 06 2015

1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viazupelnie zupelnie
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl